Regulamin Sklepu internetowego po zmianach podyktowanych ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827).

I. Postanowienia wstępne

Właścicielem sklepu Evidence on Monday jest firma MS-20 Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, NIP: 5223037037, Regon: 362421882, zwana dalej Sprzedawcą.
Sprzedawca prowadzi sprzedaż poprzez stronę internetową www.evidenceonmonday.com.
Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy, zwanego dalej „Sklepem”.
Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Klientem” lub „Konsumentem”) zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem witryny www, o której mowa powyżej, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

II. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy są następujące: komputer, laptop bądź inne urządzenie multimedialne, które ma połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox w wersji 22.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 28.0 i wyższej, lub Apple Safari 5.0 lub wyższej; włączenie w przeglądarce Internetowej możliwości zapisywania plików Cookies oraz wtyczek JavaScript.
W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w niniejszym paragrafie wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu internetowego.

III. Postanowienia Ogólne

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów w postaci ubrań oraz akcesoriów (zwanych dalej „Towarami”) przedstawionymi na stronie internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych Sklepu internetowego.
Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Towarów rzetelnie oddawały ich rzeczywisty stan. Ewentualne mogące wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, między prezentacją internetową a wyglądem Towaru w oryginale, wynikają z przyczyn technicznych przekazu multimedialnego i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości co do zgodności Towaru z prezentacją internetową należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: evidenceonmonday@gmail.com
Podane przez Sprzedawcę ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Podane ceny będą wiążące dla zamawiającego przy zawarciu i realizacji zawartej umowy.
Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Polskiego Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dopiero zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Zamawiającego drogą e-mailową wiadomości z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy, miejscem spełnienia świadczenia – miejsce dostawy.
Wszystkie Towary są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i wad prawnych.
Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie jako Konsument, na własny użytek.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Sklepu internetowego do prowadzenia przez Klienta działalności jako przedsiębiorca lub takiej, która naruszałaby interes Sklepu internetowego, pod rygorem zapłaty odszkodowania.

IV. Zamówienia

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu jego realizacji przez Sklep internetowy. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny w celu zawarcia i realizacji umowy.
W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Towary prezentowane w Sklepie internetowym. Po wybraniu Towaru/Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, zostanie skierowany do formularza, w którym wypełni swoje dane teleadresowe oraz wybierze sposób płatności. W formularzu zamówienia Klient – Konsument wskazuje następujące swoje dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail); adres dostawy, jeśli zamówiony Towar ma zostać dostarczony na inny adres niż podany wyżej adres zamieszkania, ewentualnie nazwę firmy, numer NIP i siedzibę firmy, lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienia nie udało się zweryfikować, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające weryfikacji lub gdy Klient nie przestrzega zasad Regulaminu. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu do daty otrzymania potwierdzenia zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta na wskazane przez konsumenta konto bankowe lub w formie w jakiej dokonał wpłaty. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonane poprzez powiadomienie Sprzedawcy o nowej treści zamówienia na adres e-mail: evidenceonmonday@gmail.com.
Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa, Kupujący jest informowany bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, o braku możliwości realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Kupujący otrzymuje zwrot całej zapłaconej kwoty również w terminie 14 dni. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Klientowi - Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta - Konsumenta z chwilą jej wydania Klientowi – Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta – Konsumenta.
Sprzedawca sporządza umowę na podstawie zamówienia i potwierdzenia zamówienia, którą niezwłocznie przekazuje Klientowi, Umowa sprzedaży zostaje zawarta wg przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odnośnie umów zawieranych na odległość. Na życzenie Konsumenta umowa może być sporządzona i przesłana mu w wersji papierowej.

V. Odstąpienie od umowy

Klient – Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w fizyczne posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient - Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Klient – Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie internetowej sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie można złożyć w dowolnej formie, musi jednak dokładnie określać przedmiot umowy i dane tej umowy. Formularz odstąpienia od umowy powinien zawierać:
dane adresata, a więc Sprzedawcy;
oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy, które należy wymienić;
- datę zawarcia umowy;
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów);
- adres konsumenta(-ów;);
- podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
- datę sporządzenia oświadczenia

W przypadku już zawartej umowy sprzedaży, w wyniku której Klient – Konsument wszedł już w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta – Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, lub też wielu rzeczy, które dostarczane były osobno, przy której Klient – Konsument wszedł już w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta – Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - proszę wpisać nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient – Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a więc 14 dni.
Jeżeli Klient - Konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną), a jednocześnie wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Rzecz winna być odesłana lub przekazana niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient – Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Sklep nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej.
Klient – Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega odmowę uznania skutecznego odstąpienia od umowy i wypłacenia poniesionych kosztów w tym ceny Towaru, w przypadku zużycia Towaru w sposób nadmierny i niezgodny z jego przeznaczeniem.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VI. Realizacja umowy

Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić przelewem na konto bankowe, lub kartą płatniczą przez serwis transakcyjny Dotpay.pl, za pobraniem (zapłata gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru). W przypadku wyboru opcji przelewu na konto bankowe, lub płatności przez serwis transakcyjny Dotpay.pl czas realizacji zamówienia jest liczony od daty wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
Transport jest realizowany przez firmę kurierską UPS Polska Sp. z.o.o. lub DHL Polska Sp. z o.o. na koszt zamawiającego. Podczas odbioru zamówionej przesyłki, w przypadku znaczącego uszkodzenie opakowania przesyłki lub naruszenia taśm zabezpieczających Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a także jest proszony, aby o tym fakcie natychmiast powiadomił Sprzedawcę, aby ten mógł reklamować dostawę u przewoźnika. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Termin realizacji dostawy jest uzależniony od obszaru określonego kodem pocztowym i zostanie wskazany w umowie.
Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient w wysokości:
23,00 złotych - w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności gotówką przy odbiorze;
18,10 złotych - w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay.pl;
Jeżeli Klient zakupi produkty za kwotę wyższą niż 400 złotych, wówczas nie ponosi kosztów przesyłki.

Dostawy na teren Unii Europejskiej

18,00 Euro - w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności gotówką przy odbiorze;
15,00 Euro - w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay.pl;
Jeżeli Klient zakupi produkty za kwotę wyższą niż 180 Euro, wówczas nie ponosi kosztów przesyłki.

Dostawa do USA - 20 i 23 USD

23,00 USD - w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności gotówką przy odbiorze;
20,00 USD - w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay.pl;
Jeżeli Klient zakupi produkty za kwotę wyższą niż 300 USD, wówczas nie ponosi kosztów przesyłki.

W przypadku innych miejsc dostawy - opłata wskazana w potwierdzeniu zamówienia. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od Sprzedającego.

Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpływu środków na konto rachunku bankowego Sprzedawcy. Złożenie zamówienia (złożenie oferty kupna) w sklepie Evidence on Monday może być złożone drogą elektroniczną poprzez mechanizm Koszyka, telefonicznie, e-mailem i poprzez usługę czat.

VII. Gwarancja

Dostarczony Towar jest dobrej jakości, bez wad fizycznych i wad prawnych, Sprzedawca udziela na dostarczony Towar gwarancji oraz składa oświadczenie gwarantujące, iż w przypadku wystąpienia wady, wadę tę usunie poprzez naprawę Towaru lub wymianę Towaru na nowy, wolny od wad. Termin gwarancji wynosi 6 (sześć) miesięcy od daty wydania Towaru Konsumentowi, a gwarant wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni od dostarczenia mu Towaru przez Klienta - Konsumenta. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VIII. Reklamacje z tytułu rękojmi

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 poz.827), Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, to jest osobą określoną w art. 22.(1) Kodeksu cywilnego, a więc osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta poprzez jego wadę fizyczną i wadę prawną Towaru. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając model na stronie internetowej sklepu;
3) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Na żądanie kupującego sprzedawca wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień umowy.
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli Towar ma wadę, Klient – Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta – Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Klient - Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Klient – Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Koszty wymiany lub naprawy rzeczy wadliwej ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
W razie ujawnienia się jakiejkolwiek wady towaru Kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio u Sprzedawcy w ciągu 14 dni od ujawnienia wady. Jeżeli kupujący będący Klientem – Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Klient – Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, żądanie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę - może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania oraz zwrotu dokonanych na rzecz nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi - Konsumentowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 6 m-cy, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia roszczeń z rękojmi, nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru. Klient – Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej również w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru. Jeżeli Klient – Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Klient – Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
Zgłoszenie reklamacyjne do Sprzedawcy powinno nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail evidenceonmonday@gmail.com lub drogą pocztową na adres:

MS-20 Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta - Konsumenta lub firmę, nazwę towaru, datę dostarczenia Towaru, szczegółowy opis wady i datę ujawnienia wady Towaru. Reklamacje, które nie zawierają wyżej wskazanych danych nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Sprzedawcę. Do zgłoszenia powinien być załączony odpis dowodu zakupu. Zgłaszając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: ul. Maszynowa 11a lok. 4, 02-392 Warszawa. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta – Konsumenta o wyniku rozpatrzenia reklamacji, jednakże nie późnej aniżeli do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Sprzedawca zawiadomi składającego reklamację o wyniku złożonej reklamacji w jeden z następujących sposobów:
na piśmie
za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail Klienta
telefonicznie.

Różnice między rzeczywistym wyglądem Towaru, a jego zdjęciem na Stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

IX. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
- szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;
- szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

X. Prawa autorskie

Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, chyba że dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Przekazywanie, kopiowanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest zabronione.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wszelkich danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie, w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

XI. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży, kontaktu z Klientem, natomiast w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
Aby usunąć lub zmienić swoje dane należy skontaktować się e- mailowo ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: evidenceonmonday@gmail.com,
Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klienta i w związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity - Dz. U. z 2014 poz.1182).
Klientom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z bazy Sklepu. Skorzystanie z prawa żądania usunięcia danych z bazy Sklepu internetowego jest realizowane poprzez wysłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska. Kupujący lub osoby zainteresowane ofertą Sklepu przekazują swoje dane osobowe Sprzedawcy w sposób dobrowolny.
W przypadku zaznaczenia tylko opcji akceptacji Regulaminu, przekazane dane osobowe będą użyte w celu realizacji transakcji handlowej, wewnętrznych analiz działalności Sklepu, obsługi ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń.
W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub dodania swojego adresu e-mail do biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych produktów Sklepu, takich jak: wysyłanie informacji o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, informacji o produktach, informacji dotyczących funkcjonowania sklepu, itp.
Osoby przekazujące swoje dane osobowe Sprzedawcy mają prawo do ich kontroli, a w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, wykasowania z bazy, a także innych czynności przewidzianych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
Sklep na swojej stronie internetowej www.evidenceonmonday.com używa narzędzi w postaci ‘ciasteczek’ (tzw. Cookies).
Przeglądając stronę www.evidenceonmonday.com wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Ciasteczek www.evidenceonmonday.com. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek na twoim komputerze lub innym urządzeniu, na którym przeglądasz stronę, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony www.evidenceonmonday.com.

XII. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z umów zawartych między Kupującym a Sprzedającym, strony umów będą w pierwszej kolejności starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku nie zawarcia ugody spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem powszechnym l właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego. Do zamówień zrealizowanych przed 26 grudnia 2014 r. stosuje się zapisy regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia umowy, sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zmianami).
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów kupna – sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z Klientami - Konsumentami po 25 grudnia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 poz.827)

MS-20 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 362421882, NIP 5223037037

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.